Reklamace

reklamace

Reklamační řád
Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží paní Ludmila Šištíková IČO:
74588052, se sídlem Jaselská 1633/2, 792 01 Bruntál, provozovna: Milotice nad
Opavou 90, 792 01 Bruntál (dále jako „prodávající“).
1 Záruka za jakost
1.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
1.1.1 má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti,
pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;
1.1.2 se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
věc tohoto druhu obvykle používá;
1.1.3 je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
1.2 Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané
zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
1.3 Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav
přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.
2 Způsob uplatnění reklamace
2.1 Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v
souladu s tímto reklamačním řádem.
2.2 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho
provozovně na adrese Milotice nad Opavou 90, 792 01 Bruntál, nebo telefonicky
či e-mailem .
2.3 Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat
reklamace po celou provozní dobu.
2.4 Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v
příslušném záručním listě a/nebo v přislušném daňovém dokladu, je-li určená
osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
2.5 Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména
předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným
věrohodným způsobem.
2.6 Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v
minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného
zboží.
3 Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace
3.1 Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který
je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém

dokumentu.
3.2 Zaruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.
3.3 Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je
na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud
kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
3.4 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do
3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému
posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve
kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika
vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude
kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být
vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné
uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení
reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně
potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou
zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení
není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
3.5 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně
vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
3.6 V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění
práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.
4 Výjimky z odpovědnosti za vady
4.1 Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
4.1.1 je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní
ceny;
4.1.2 je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním,
nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;
4.1.3 vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo
vyplývá-li to z povahy věci;
4.1.4 jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo
zboží v době převzetí zboží kupujícím;
4.1.5 mechanické poškození zboží;
4.1.6 vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče
o zboží;
4.1.7 provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;
4.1.8 používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností,
vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo
výrobcem určeno;
4.1.9 poškození v důsledku vyšší moci;

Účinnost
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 15.9.2018.